Dagens E134 mellom Damåsen og Saggrenda har ikke tilfredsstillende vegstandard med hensyn til kurvatur og vegbredde. Vegen går gjennom bynære og tettbebygde områder, samt bykjernen i Kongsberg. Strekningen gjennom Kongsberg er den mest ulykkesbelastede på E134 i Buskerud.

Reguleringsplaner

Reguleringsplan for E134 Damåsen-Saggrenda ble vedtatt  i kommunestyrene i Øvre Eiker kommune 18. april 2012 og i Kongsberg kommune 9. mai 2012. I Kongsberg inkuderte behandlingen også reguleringsplan for fv. 286 Teigen jernbaneundergang. Statens vegvesen la planene ut til offentlig ettersyn sommeren og høsten 2011. Høringsfrist var 15. september 2011.