Reguleringsplanen for Tresfjordbrua ble godkjent i 2003. I 2009 ble det foretatt en reguleringsendring som medførte noe mer trafikksikkerhets- og miljøtiltak på Vikebukt. Kryssingen av Tresfjorden blir samlet om lag 2 km lang; sjøfyllingen utgjør 700 meter og brua blir 1 290 meter. Brua får en seilingshøyde på 32 meter. Det skal bygges 750 meter tilførselsveger på land. Størrelsen på sjøfyllingen blir anslått til ca. 500 000 kubikkmeter. Steinen hentes fra Vågstrandstunnelen.

Bilder fra området Tresfjordbrua...  

Tilførselsveger Tresfjordbrua:

På Vikebukt skal det bygges om lag 500 m ny hovedveg på fylling, samt sidevegsystem for fylkesveg mot Tresfjorden og kommunale veger. Det vil bli bygd ny undergang for ny fylkesveg og gangvegundergang ved Vikeelva. Kryss med fylkesveg vil bli i form av to T-kryss med venstresvingforbud. På Remmem skal det bygges om lag 250 m ny hovedveg, samt sidevegsystem for kommunal veg langs Brastadstranda og privat adkomst vest for E39.

Det vil bli bygd ny undergang for kommunal veg og privat adkomst. Kryss mellom E136 og E39 vil bli i form av trearmet rundkjøring.

Bilder fra området Tilførselsveger til Tresfjordbrua...

Trafikksikkerhetstiltak rundt Tresfjorden

Det er bevilget 25 millioner kroner til trafikksikkerhets- og miljøtiltak rundt Tresfjorden.

Statens vegvesen har i samråd med Vestnes kommune kommet fram til seks strekninger rundt Tresfjorden der det er aktuelt med trafikksikkerhets- og miljøtiltak.

  1. Eidhammar
  2. Løvika
  3. Helset-Krogset
  4. Skorgen –Eikenessvingen
  5. Tresfjord sentrum
  6. Hoem

For de fleste av strekningene er det gang-/sykkelveg som er aktuelt, men det blir også vurdert andre tiltak.

Reguleringsplanen for gangveg Helset-Krogset ble godkjent i 2008. Gangvegen planlegges bygd samtidig med vegene på Vikebukt og Remmem. Arbeidene settes i gang i 2014.

Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for Eidhammar, Løvika og Skorgen-Eikenessvingen.

Vestnes kommunestyre vil foreta den endelige prioriteringen av tiltak, som planlegges utført i perioden 2014-2016.

Bilde fra E136 rundt Tresfjorden...