Illustrasjonskart i stort format: Oversiktskart.pdf

Ny E18 Tvedestrand–Arendal går fra Rømyr i Tvedestrand til Harebakken i Arendal. Trafikkmengden er fra 10 800–12 600 årsdøgntrafikk (ÅDT) i 2013. Andel lange kjøretøyer er 15 %.

Forventet årsdøgntrafikk (ÅDT) ved åpning av ny E18.pdf 

Ulykker

De siste ti årene (2004–2013) har det vært 180 ulykker på strekningen mellom Tvedestrand og Arendal.

  • 12 dødsulykker
  • 18 hardt skadde
  • 150 lettere skadde

Ny E18

vil gi bedre framkommelighet og sikkerhet samtidig som den gamle vegen vil få en riktig funksjon i forhold til sin standard som fylkeveg/lokalveg. Ny E18 vil også bedre miljøforholdene for de som bor langs den gamle vegen.

Gammel E18

nedklassifiseres fra riksveg til fylkesveg når ny veg står ferdig. Vegen blir liggende som en parallell lokalveg og vil være omkjøringsveg for ny E18 ved full stenging av begge løp i tunneler.