Planområdet for kommunedelplanen strekker seg til Fardal, vest for tettstedet Livold. Høsten 2015 ble det varslet oppstart for detaljregulering for strekningen Livold–Fardal, som er det vestligste delområdet innenfor kommunedelplanen.

Hensikten med planarbeidet er å få godkjent en detaljreguleringsplan som avlaster dagens E39 forbi Tarvatnet, gir en tilkobling mellom lokalveg og ny E39 på Livold og legger til rette for framtidig videreføring av ny E39. Planforslaget legger til rette for ny E39 fra Livold til Fardal. Det anlegges et nytt kryss på Livold, ny trase for E39 legges sør for bensinstasjonen og vestover til Tarvatnet. Over vannet er det en ca. 540 meter lang bru.