Planforslaget legger til rette for ny E39 fra Livold til Fardal. Det anlegges et nytt kryss på Livold. På vestsiden av Tarvannet møtes ny og eksisterende E39 ved den midlertidig anlagte rundkjøringa på Fardal, som nå skal fjernes. På Livold er det regulert inn et større område med formål "samferdselsanlegg". Dette området dekker areal for framtidig videreføring av E39 østover og nytt kryss. Området er i samsvar med vedtatt kommunedelplan for E39 Døle bru–Livold. Ny E39 er planlagt som 4-felts veg, med midtdeler.

Informasjonsmøte

Alle interesserte er velkommen til informasjonsmøte tirsdag 23. august kl. 1700 i kommunestyresalen i Rådhuset på Vigeland.

Plandokumentene

Detaljreguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 2. juli–12. september og på følgende steder:

  • Som vedlegg til denne siden, se under "Last ned"
  • Lindesnes kommune, servicekontoret, rådhuset på Vigeland
  • www.lindesnes.kommune.no

Merknadsfrist

Eventuelle innspill og merknader til planforslaget må sendes skriftlig innen 12. september 2016 til:

Teknisk etat, postboks 183, 4524 Sør-Audnedal eller
e-post postmottak@lindesnes.kommune.no
merkes med «E39 Livold Fardal»

Kontaktpersoner