Prosjektet er tenkt finansiert med statlege midlar og bompenger.

I forslaget til NTP 2014–2023 har transportetatane føreslått 1 milliard kroner i bidrag til prosjektet dersom planramma for NTP vert plussa på med 45 prosent. Resten, sju milliardar kroner, må finansierast av bompengar.

Ein moglegheitsstudie for finansiering av Rogfast vert handsama av fylkesutvalet i Rogaland i 2010. Utvalet ga sin tilslutnad til finansieringsmodellen som blei presentert der.