Statens vegvesen utgir håndbøker på to nivåer:

Nivå 1: normaler og retningslinjer

Nivå 2: veiledninger

Normaler og retningslinjer er kravdokumenter og de viktigste håndbøkene i Statens vegvesens håndbokhierarki. Normaler er hjemlet i lovverk og gjelder all offentlig veg/gate eller Statens vegvesen og andre myndigheter. Retningslinjer gjelder kun for riksveg og for Statens vegvesen, og er hjemlet i lovverk eller i instruks fra Vegdirektøren. Retningslinjene gjelder også for konsulenter og entreprenører som gjør oppdrag for Statens vegvesen. Fravik fra normaler skal fraviksbehandles. Mer om dette finner du under Vegnormaler .

Veiledninger er hjelpedokumenter som understøtter normalene og retningslinjene. De inneholder utdypende fagmateriell utover det som står i normalene/retningslinjene og beskriver mer i detalj hvordan normalkravene kan gjøres/bygges/utformes. Det stilles ikke krav til fraviksbehandling av veiledninger.

Håndbøkene revideres på ulike tidspunkt. Noen tema kan være overlappende mellom håndbøkene, noe det kontinuerlig jobbes med å luke bort. Dersom det er divergens i innhold mellom normal og veiledning, er det alltid normalen som gjelder. Dersom det er divergens mellom to normaler ber vi om at Vegnormalsekretariatet kontaktes slik at det kan avklares hva som er gjeldende krav.

Håndbøkene er tilgjengelige som pdf-filer. Enkelte er også tilgjengelig med bla-funksjon. Det er mulig å bestille håndbøkene i trykt versjon mot betaling.

For mer informasjon, priser og bestilling, kontakt Publikasjonsekspedisjonen
e-post eller ring 02030.