2014-06-04

Mal for driftskontrakter med oppstart 1. september 2015  er publisert. Denne malen er beskrevet i NA-Rundskriv 2014/13 .

2014-04-24

Det er publisert en oppdatert oversikt over tilbudspriser våren 2014 for driftskontrakter.

2014-02-12

Statusrapport om førsøkskontrakter har blitt publisert på denne siden.

2013-11-14

Det er publisert en oversikt over alle løpende driftskontrakter pr. august 2013, se lenke til høyre. Oversikten innholder bl.a. tall for kontraktssum fordelt på år.

2013-08-22

Det er i lenke til høyre, publisert kart som viser driftskontrakter fordelt på entreprenør og på utløpsår, fra og med 1. september 2013. Tidligere versjoner av kartene finner du til høyre på seiden, men litt lenger ned.

2013-04-29

Det er publisert en oppdatert oversikt over mottatte tilbud på driftskontrakter med oppstart 1. september 2013, se lenke til høyre.

2012-11-12

Statens vegvesen har startet høstens utlysing av nye driftskontrakter. Se lenke til høyre hvor en kan kan sende anmodning om å få tilgang til de aktuelle konkurransegrunnlagene.

2012-08-14

Det er utarbeidet ny mal for driftskontrakter med oppstart 1. september 2013, se lenke til høyre.

2011-11-24

Regionene har begynt å gi tilgang til konkurransegrunnlag for driftskontrakter slik at disse kan lastes ned fra internett. Se http://www.vegvesen.no/s/anbud/dkontrakt

2011-09-01

Det er utarbeidet oppdaterte kart over driftskontraktene per 1. september 2011, se lenker til høyre.

2011-06-17

Det er utarbeidet ny mal for driftskontrakter med oppstart 1. september 2012, se lenke til høyre.

2011-04-27

Statens vegvesen gjennomfører felles kurs for entreprenører og byggherrer som har kontrakter med oppstart 1. september 2011. Kursmateriellet kan lastes ned fra dokumentsamlingen til høyre.

2011-04-08

I dokumentsamlingen til høyre er det en oversikt over de tilbud som Statens vegvesen har mottatt for driftskontrakter med oppstart 1. september 2011.

2010-06-20

Kap. A, B og C i den nye malen for driftskontrakter og Hb 066 er publisert her .

Se her for nærmere detaljer når det gjelder innholdet i disse kapitlene. Dokumenter merket med grønn farge vil være felles for alle kontrakter hvor Statens vegvesen er byggherre. Dokumenter merket med gul farge vil i hovedtrekk være felles for disse kontraktene. Dokumenter angitt med rød farge vil være "skreddersøm" for hver enkelt kontraktstype. I disse dokumentene er tekst på grå bunn det som skal tilpasses for hver enkelt kontrakt.

Dokumenter merket "fellesdokument" er dokumenter som er identiske for alle driftskontrakter.

Kap. D vil ferdigstilles og bli løpende publisert på samme sted de nærmeste dagene.

2010-06-09

Arbeidet med å lage en ny mal for driftskontrakter (tidligere kalt funksjonskontrakter) er nå i sluttfasen. Denne malen blir omarbeidet slik at den er basert på ny Håndbok 066 (Hb 066) som ferdigstilles samtidig. Ny Hb 066 blir omarbeidet slik at den blir et felles grunnlag for alle typer kontrakter som byggekontrakter, elektrokontrakter, driftskontrakter osv. Strukturen for ny Hb 066 er basert på NS 3450:2006 som er en konkurransegrunnlagsmal for bygg og anlegg. Dette innebærer en ny kapitelinndeling for alle typer konkurransegrunnlag. I tillegg er ny Hb 066 basert på NS 8406:2009 "Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt" som erstatter NS 3430 ”Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994. Disse endringene gjør at arbeidet med ny Hb 066 og ny mal for funksjonskontrakter har blitt omfattende.

Den nye strukuren for Hb 066 og driftskontrakter er vist her .

Antatt ferdigstillelse av Hb 066 og den nye malen for driftskontrakter er i løpet av uke 24. Det vil bli laget en ny melding på denne siden når arbeidet er ferdig og publisert her.

2010-04-26

I dokumentsamlingen til høyre er det publisert en oversikt over de tilbudspriser som foreligger for funksjonskontrakter med oppstart den 1. september 2010. Det er nå kun en kontrakt som nå ikke er åpnet, 1202 Stor-Bergen 2010-2015.

2010-02-22

En av våre entreprenører har bedt om å få tilsendt gjeldende retningslinjer for vegvesenets egen oppfølging av funksjonskontrakter. Denne er vanligvis omtalt som "SOPP rapporten". Disse dokumentene kan lastes ned her .

Vegvesenets interne instruks for håndtering av mangler og sanksjoner kan lastes ned her .

2009-12-12

I dokumentsamlingen til høyre er det publisert en oppdatert liste over samtlige funksjonskontrakter med tilhørende nøkkeltall pr. 27.10.2009.

2009-05-04

Mal for funksjonskontrakter med oppstart 1. september 2010 er publisert på internett på adressen http://www4.vegvesen.no/anbud/fkmal2010 . Denne malen vil bli brukt ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag for disse kontraktene. Det vil komme endringer til denne malen. Slike endringer vil bli publisert på samme adresse på internett.

2009-04-02

Oppdatert landsoversikt etter at prisene for samtlige tilbud på funksjonskontrakter foreligger.

2010-01-18

I kolonnen til høyre finner du kart som viser oversikt over funksjonskontraktene. Det ene kartet viser oversikt over kontraktene fordelt på entreprenør og det andre kartet viser kontraktenes utløpsår. Kartene er ajour per 1. september 2009.

Du finner også tilsvarende kart over fordelingen slik den var i perioden 1. september 2008 til 1. september 2009 (feb.2009)