Eig eller disponerer du ein eigedom med avkøyrsle til veg eller gang- og sykkelveg, eller ligg eigedommen din inntil eit vegkryss? Da er det ditt ansvar å sørge for fri sikt ved di avkøyrsle og mot vegkryss (jf. Veglova §31 og §43)

Vi håpar at du gjennomfører nødvendige tiltak på vegetasjonen slik at alle kan gå, sykle og køyre trygt forbi eigedomen din. Har du spørsmål, så kontakt Statens vegvesen i fylket der du bur.