Frem til 19. januar 2013 fikk lette klasser vanligvis gyldighet til søkerens 100-årsdag. I spesielle tilfeller (vandel/helse/manglende mørkekjøring) kunne førerkortet få en kortere gyldighetsperiode. Disse 100-års førerkortene ble ikke fornyet, men etter fylte 70 år måtte innehaveren medbringe en såkalt «liten» legeattest for at førerkortet skulle være gyldig. Slike legeattester hadde gyldighet fra 1 til 5 år alt etter helsetilstanden.

Fra 19. januar 2013 ble det slutt på ordningen med «liten» legeattest. Ditt 100-års førerkort er gyldige uten supplerende attest til du fyller 75 år. Ønsker du å føre motorvogn etter fylte 75 år, må du til legen for å få en helseattest på 1 til 3 år alt etter din helsetilstand. Deretter må du levere helseattesten på en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner  som kan utstede nytt førerkort med samme gyldighetsperiode som helseattesten.

Fra 19. januar 2013 får selve førerkortet vanligvis en gyldighet på inntil 15 år hvis du ikke har fylt 60 år ved utstedelsen. Har førerkortet kortere gyldighet pga. din helse, må ny helseattest tas med ved fornyelse. Ved fornyelse av lette førerkortklasser kreves det ikke praktisk førerprøve selv om førerkortklassen er utløpt for mer enn 1 år siden..  

Utløpsdato for hver førerkortklasse finner du i kolonne 11 på baksiden av førerkortet.

Tunge førerkortklasser (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE )

Tunge førerkortklasser har alltid hatt begrenset gyldighetstid.  Klassene har vanligvis 5-års gyldighetsperiode når klassen er tatt eller fornyet etter 10. september 2008.  Klasser utstedt før nevnte dato, har normalt 10-års gyldighet. Har du fylt 70 år, er gyldighetstiden bare 1 år om gangen. Førerkortet kan også ha begrenset gyldighetstid på grunn av helse, - eller fordi man ikke har gjennomført pålagt obligatorisk opplæring før utstedelse av førerkortet.

Førerkortklassene må fornyes innen utløpsdato dersom du vil ha uavbrutt førerrett. Ved fornyelse må du ha med deg gyldig helseattest (skjema NA - 0202 )  som ikke er eldre enn 6 måneder. Fornyelsen skjer ved personlig oppmøte ved en av våre trafikkstasjoner.

Fornyer du senere enn 1 år etter utløpsdato, må du bestå ny praktisk prøve i tillegg til fremleggelse av ny helseattest. 

NB: Ved manglende obligatorisk opplæring - mørkekjøring (alle klasser) eller sikkerhetskurs på bane (klasse C, CE eller D) - kreves ikke ny førerprøve. Du må imidlertid fremlegge bevis for fullført kurs ved fornyelsen.

Praktisk førerprøven avlegges i den mest omfattende klassen dersom du ønsker å fornye flere førerkortklasser. Som mest omfattende førerkortklasse regnes i stigende rekkefølge: B, BE, C1/D1, C1E/D1E, C, D, DE, CE. Praktisk prøve i klasse B, C1, C, D1, D (eventuelt med tilhenger), anses å dekke klassene A, A2, A1, AM, S og T hvis du har klassene fra før.