1. Oppsøk  politiet eller nærmeste trafikkstasjon for å få en midlertidig kjøretillatelse. Denne kjøretillatelsen skal ikke ha lengre gyldighet enn 3 måneder . Den kan forlenges en gang av begge myndigheter uavhengig av hvem som utstedte den opprinnelige tillatelsen. Det må foreligge særlige tungtveiende grunner hvis du skal få slik tillatelse en tredje gang i sammenheng.
  2. Etter at du har hatt den midlertidige kjøretillatelsen i en måned uten at førerkortet blir gjenfunnet, kan du oppsøke en trafikkstasjon for å bestille duplikat av førerkortet. Dette forutsetter at du har fast bopel i Norge. I tilfeller hvor det er åpenbart at førerkortet er tapt for alltid, eller det er nødvendig å kjøre i utlandet, kan duplikat bestilles straks. Leveringstiden er normalt 3-5 virkedager. Dersom det er vanskelig å dokumentere reisen, må du gi skriftlig forklaring på utenlandsoppholdet med dato og underskrift. Etter bestilling av nytt førerkort får du midlertidig førerbevis for en måned mens du venter på at nytt førerkort kommer i posten.

Priser (gebyr) for førerkortutstedelse finner du  her .

De samme reglene gjelder hvis du har fast bopel i Norge og er innehaver av gyldig førerkort fra annet EØS-land.

Midlertidig kjøretillatelse eller kjørebevis må medbringes under kjøring

Du må også ha med akseptabel legitimasjon med bilde. Tillatelsen gjelder for kjøring i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Midlertidig førerbevis må også medbringes under kjøring og suppleres med legitimasjon med bilde, men beviset er gyldig bare for kjøring i Norge.

Kommer det tapte førerkortet til rette etter at nytt er bestilt, skal det tapte førerkortet straks innleveres til en trafikkstasjon.

Midlertidig kjøretillatelse kan utstedes også til innehaver av utenlandsk førerkort ved tap eller tyveri av førerkortet. Førerretten må dokumenteres av førerkortmyndighetene i utstederlandet. Det samme gjelder hvis det utenlandske førerkortet utløper under oppholdet i Norge eller dersom det er blitt skadet eller på annen måte blitt uegnet som legitimasjon.