Samferdselsdepartementet ga i 2011 Vegdirektoratet i oppdrag å iverksette en prøveordning med lengre busser i Trollstigen. Prøveordningen ble videreført i 2012. Vegdirektoratet har nå evaluert prøveordningen.

Vegdirektoratet mener at tilbakemeldingene fra prøveordningen i 2011 og 2012 gir et godt grunnlag for å si at økt busslengde til 13,10 m på nærmere vilkår, ikke skaper trafikkfarlige situasjoner eller vanskelige bergingsforhold. Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet har derfor besluttet at ordningen gjøres permanent. 

Endringen ble gjennomført ved at fotnote 4 i punkt 4 a) i daværende forskrift 1. februar 2012 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) videreføres uten endringer.  Samme fotnote for Fv. 63 Stigseterøra – Istedalssetra (Trollstigen) ble videreført uten endringer i veglisten for Møre og Romsdal.

Følgende vilkår gjelder:

  • Bussens lengde skal ikke overstige 13,10 meter
  • Kjøring skal kun foregå med sittende passasjerer
  • Bussen må ha tre aksler
  • Bussen må være utstyrt med tvangsstyrt løpeaksel. Friksjonsstyrt løpeaksel er ikke tillatt. Dette for å sikre at bussen har tilstrekkelige egenskaper ved rygging.
  • Dokumentasjon på at bussen har tvangsstyrt løpeaksel må medbringes og forevises på forespørsel. Dokumentasjonen må være utstedt enten av kjøretøyets produsent eller av den nasjonale veg- eller kjøretøymyndigheten i kjøretøyets registreringsland. Dokumentet må være enten på norsk eller engelsk og vise til det konkrete kjøretøyet.