Utbyggingen er det største delprosjektet i Torskenpakken, og er først og fremst et rassikringsprosjekt. Det bygges tunnel gjennom Ballesvikskaret og bru over Gryllefjorden.

Dagens fv. 86 over Ballesvikskaret er delvis bratt med skarpe svinger, og er rasutsatt flere steder. Vinterstid kan vegen være vanskelig å holde åpen for sikker ferdsel.

Prosjektet skal:

  • Forbedre rassikkerheten for fv. 86 inn til Gryllefjord.
  • Øke trafikksikkerheten på strekningen.
  • Forbedre framkommelighet for næringsvirksomhet, noe som vil kunne effektivisere transportarbeidet gjennom kommunen.
  • Gjøre det smidigere og raskere for fastboende og pendlere.
  • Forenkle forhold vedrørende drift og vedlikehold.

Tunnelen og brua planlegges åpnet i desember 2013.