Resultatene viser at økende antall pigger gir betydelig mer svevestøv. Formålet med testinga var å undersøke hvordan de ulike regelverkene vil påvirke luftkvaliteten.

Utslipp av svevestøv i forhold til ulike regelverk

Figuren viser målt produksjon av svevestøv PM10. 

Gjeldende regler

Etter gjeldende regler bestemmes tillatt antall pigger ut fra hjulets dimensjoner. Finland og Sverige har i tillegg en unntaksregel i sine regelverk som innebærer at et piggdekk kan ha flere pigger enn det antall som er fastsatt i regelverket - dersom det kan dokumenteres at piggdekket ikke påfører større slitasje på vegdekket (asfalten) enn et piggdekk som oppfyller kravet til antall pigger.

Vegdirektoratet har gitt en tidsavgrenset dispensasjon slik at piggdekk som er godkjent etter den svensk/finske unntaksregelen også kan benyttes i Norge. Dispensasjonen gjelder piggdekk som er produsert til og med september 2017. Vegdirektoratet vil avvente videre prosess inntil vi får tilbakemeldinger fra de andre nordiske myndighetene og dekkbransjen.

Funn fra forskning

Vegdirektoratet i Norge og Trafikverket i Sverige ønsket å få mer informasjon om hvilken betydning unntaksregelen kunne ha for luftkvaliteten. Vegdirektoratet og Trafikverket gikk derfor sammen om å engasjere Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Sverige til å gjennomføre et forskningsprosjekt på hvor mye svevestøv som produseres fra piggdekk som er godkjent etter ulike regelverk.

Forskningsresultatene fra VTI viser klart at antall pigger i seg selv er en viktig parameter for produksjon av svevestøv. Testmetoden som er brukt for å måle slitasje på vegdekket (over‑run testen) viser at piggdekk som er godkjent etter unntaksregelen (i dette tilfelle ca. 100 pigger per meter rulleomkrets) ikke gir mer slitasje på asfalten enn et piggdekk som er godkjent etter fast antall pigger (50 pigger per meter rulleomkrets). Men funnene fra VTIs testing viser at produksjonen av svevestøv likevel er ca. dobbelt så høy. Vi kan dermed konkludere med at det ikke er noen sammenheng mellom slitasjetesten (over‑run testen) og produksjon av svevestøv.

Økt utslipp av PM10 og PM2,5

Basert på forskningsresultatene fra VTI, har Vegdirektoratet også fått gjennomført spredningsberegninger for å få et estimat på hva dette kan ha å si for luftkvaliteten i norske byer i praksis.

NILU-Norsk institutt for luftforskning har gjennomført spredningsberegninger for PM10. Spredningsberegningene viser at utforming av regelverk kan ha stor effekt på luftkvaliteten i norske byer. I Oslo viser beregningene at antall personer som utsettes for luftkvalitet som bryter med forurensningsforskriften kan øke med flere tusen og at antall personer som utsettes for luftkvalitet som er dårligere enn helsemyndighetenes anbefaling kan øke med flere ti-tusener. Vi kan ikke gi mer presise tall fordi vi per i dag mangler en analyse på hvor store markedsandeler vi kan anta for unntaksdekkene.    

Forskningsrapporten fra VTI finner du her.

Her finner du et notat fra NILU om "Modellberegninger av effekt på luftkvaliteten for Nord Jæren og Oslo og Bærum av økte PM10 utslipp fra piggdekk".

Bakgrunn

For noen år siden startet finske-, svenske- og norske myndigheter en prosess for å harmonisere regelverkene for piggdekk i de nordiske landene. Et felles regelverk for piggdekk er en stor fordel for både bransje, forbrukere og myndigheter.

Vegdirektoratet i Norge sendte i 2011 ut et høringsforslag om nye bestemmelser for tillatt antall pigger i piggdekk. I forslaget skulle gjeldende regler erstattes med en generell regel som tillater inntil 50 pigger per meter rulleomkrets for alle dimensjoner. Dette vil i de fleste tilfeller føre til at det er noe færre pigger i et piggdekk. Sverige og Finland hadde frem til 1. juli 2013 samme regler som Norge, men innførte da regelen med maksimalt 50 pigger per meter rulleomkrets. Det kom ingen negative høringsuttalers på høringsforslaget fra Vegdirektoratet i 2011.

Sent i 2012 ble imidlertid Vegdirektoratet kjent med at Finland og Sverige i tillegg har en unntaksregel i sine regelverk som innebærer at et piggdekk kan ha flere pigger enn det antall som er fastsatt i regelverket - dersom det kan dokumenteres at piggdekket ikke påfører større slitasje på vegdekket (asfalten) enn et piggdekk som oppfyller kravet til antall pigger.

Vegdirektoratet mente det var nødvendig å avklare hvorvidt piggdekk med betydelig flere pigger enn det som tillates etter ordinære regler produserer mer svevestøv (PM10 og PM2,5). Dette var så langt ikke vurdert.

Fakta om undersøkelsen

Testene er utført på dekk med 16 tommers hjuldimensjoner, antall pigger blir da:

  • Generell svensk/finsk regel: 96 pigger;
  • Gjeldende norsk regelverk: 130 pigger;
  • Svensk/finsk unntaksregel: 190 pigger.