Lassedalsbekken renner her ut i Kobberbergselva rett overnfor nye Saggrenda bru. (Foto: Kjell Wold)Lassedalsbekken renner her ut i Kobberbergselva rett overnfor nye Saggrenda bru. (Foto: Kjell Wold)

Konklusjonen fra konsulentfirmaet Rambøll, som har utført og analysert alle vannprøvene, er at alle målinger ved nedstrømspunktene i entrepriseområdet til E134 Damåsen-Saggrenda prosjektet ligger innenfor Fylkesmannens krav.

Klar bedring i 2019

Kobberbergselva i dag nedenfor nye Saggrenda bru(Foto: Kjell Wold)Kobberbergselva i dag nedenfor nye Saggrenda bru(Foto: Kjell Wold)

I Lassedalsbekken påvirkes konsentrasjonene for nitrogenforbindelser av anleggsarbeidet og tilstandsklasse for totalnitrogen endres fra svært god før anleggsstart til svært dårlig etter anleggsstart. Vannprøvene for 2019 viser en stor bedring igjen.

 I Kobberbergselva forelå høyere konsentrasjoner av totalnitrogen i 2018 enn i 2017 og i perioden før anleggsstart. Forhøyde konsentrasjonen kan skyldes anleggsaktiviteten. For metaller og tungmetaller er det en liten økning i konsentrasjon for noen av parameterne.

Kobbberbergselva passerer under nye Saggrenda bru. (Foto: Kjell Wold)Kobbberbergselva passerer under nye Saggrenda bru. (Foto: Kjell Wold)

Naturlige forhold

 Resultater for overflatevann viser også at alle resultatene ligger innenfor tilstandsklasse god eller meget god. Konsentrasjoner av jern og sink i Lassedalsbekken tilsvarer moderat eller dårlig tilstand både før og etter anleggsstart, men det antas at dette hovedsakelig skyldes naturlige forhold.

 For PAH (tjærestoffer) og olje er det ikke påvist konsentrasjoner over kvantifiseringsgrenser for noen av parameterne for prøvene tatt etter anleggsstart, mens noen konsentrasjoner er lave og under Fylkesmannens krav.

Lassedalsbekken kommer fra Meheia og krysser her under nye Lassedalen bru. (Foto: Kjell Wold)Lassedalsbekken kommer fra Meheia og krysser her under nye Lassedalen bru. (Foto: Kjell Wold)

Moderat forsuring

Bunndyrundersøkelsene som i 2018 ble gjennomført i Lassedalsbekken viser ingen endringer for tilstand etter anleggsstart sammenlignet med førtilstand for organisk belastning. Det er observert moderat tilstand for forsuring i 2018, men det er usikkert om dette skyldes anleggsarbeidet.

 I Lassedalsbekken er det i perioden 2017-2019 tatt 87 vannprøver, hvorav 18 oppstrøms veganlegget og 69 nedstrøms E134-anlegget.

Tilsvarende tall på vannprøver i Kobberbergselva er 79, 28 oppstrøms og 51 nedstrøms veganlegget.