Her må det plastres mest, både i elvebunnen og langs elvebredden(Foto: Kjell Wold)Her må det plastres mest, både i elvebunnen og langs elvebredden(Foto: Kjell Wold)

Flomsikringsarbeidene starter etter planen til neste uke. Noen hundre kubikk med stein skal såkalt plastres, det vil si legges ut langs elvebunnen under brua.

100 meter av elvebredden

Om lag 100 meter av elvebredden inn mot Sellikdalen skal også flomsikres med ekstra plastring. Det er fordi strømmen i Lågen mellom Sellikdalen og Gomsrud terrasse er kraftigst på vestsiden av elven inn mot Sellikdalen.

–Vi er alt i gang med forberedende arbeider til flomsikringen, som etter planen vil startet et stykke ut i neste uke, forteller Andreas Nilsson Førde i Statens vegvesen. Han er kontrollingeniør på konstruksjoner på E134 Damåsen-Saggrenda.

Kan bli 1000 kubikk

Det kan bli snakk om å fylle ut så mye som rundt 1000kubikk med forholdsvis store steinmasser langs elvebunnen og mot elvebredden.

Ennå flyter Numedalslågen relativt stille. (Foto: Kjell Wold)Ennå flyter Numedalslågen relativt stille. (Foto: Kjell Wold)

Byggingen av Kongsberg bru startet høsten 2016. Arbeidet med de fire aksene og to landkarene på hver side av den 172 meter lange brua har både pågått fra begge landsidene og på en fylling ut i elva fra Gomsrud-siden.

Fyllingen har bestått av to større kanaler til å lede elvevannet forbi bruanlegget samt flere store rør for ytterligere gjennomstrømming av elvevann.

Krevende grunnforhold

Det har vært utfordrende grunnforhold i elva, noe som har gjort byggearbeidet på brua krevende.

Flomsikringsarbeidene ved Kongsberg bru vil trolig ta et par ukers tid. I Sellikdalen vurderer en også noe ekstra flomsikring av Sellikbekken. Blant annet kan det bli aktuelt å bygge noe mindre demninger langs nedre del av bekken for å hindre at flomvann tar seg inn i anleggsområdet.