E16 har blant annet stor betydning for næringsliv og bosetting i hele den indre regionen av øvre Buskerud og Vest-Oppland. Det er flere problemstillinger knyttet til hele vegstrekningen:

  • Stor trafikk i forhold til vegstandard
  • Mange alvorlige ulykker, derav stor andel av møteulykker
  • Økende problemer med trafikkavviklingen; forsinkelser, lite forutsigbar
    reisetid, dårlige forbikjøringsmuligheter
  • Miljøbelastningen er stor da veien ligger nær bebyggelse, skole og barnehage.
  • Tilrettelegging for byutvikling i Sandvika.

Arbeidet med E16 deles inn i tre delstrekninger. Se mer om disse til venstre på siden.