Høringsuttalelser til planforslaget kan sendes til:  

Bærum kommune

Områdeutvikling

1304 Sandvika

e-post: post@baerum.kommune.no

Oppgi PlanID 2018020 på merknaden

 

Gjeldende reguleringsplan for ny firefelts E16 på strekningen Bjørum - Skaret ble vedtatt i juni 2013.

Anlegget er nå under byggeplanlegging. Det viser seg at det i gjeldende reguleringsplan er regulert inn for lite areal til midlertidige rigg – og anleggsområder enkelte steder. Statens vegvesen har derfor utarbeidet forslag til en endring av reguleringsplanen for et ca. 28 daa stort område langs ny E16 ved Avtjerna, slik at området midlertidig kan benyttes som rigg- og anleggsområde.

Området skal benyttes til:

  • Framføring av midlertidig adkomstveg fra dagens E16 til det nye anlegget for å bygge nytt motorvegkryss og ny tunnel under Sollihøgda.
  • Midlertidig omlegging av Ringeriksvegen. Dette er nødvendig for å kunne anlegge VA, El og gang-/sykkelveg langs dagens E16 samt bru over dagens E16 og Rustanbekken.