Planutvalget i Bærum kommune vedtok 23.mai.2019 å legge ut planforslaget til offentlig ettersyn med uttalelsesfrist 4. september 2019. 

Høringsuttalelser til planforslaget kan sendes til: 

Bærum kommune

Områdeutvikling

1304 Sandvika

e-post: post@baerum.kommune.no

Oppgi PlanID 2018020 på merknaden

Kort omtale av planforslaget

Etter at reguleringsplanen for E16 Bjørum–Skaret ble vedtatt i 2013 har det framkommet nye krav og forutsetninger som medfører at den nye motorvegen på strekningen Isi- Skoglund bør bygges med en bedre standard enn den som ligger til  grunn for gjeldende reguleringsplan. Dette gjelder øking av tillatt hastighet, bedre stigningsforhold og bedre trafikksikkerhet.  

Den viktigste endringen kom høsten 2017, da det ble bestemt at Ringeriksbanen ikke skal gå via Bjørum sag.  Videre er det nye bestemmelser om at motorveg av denne typen ikke skal ha større stigning enn 5%.Stortinget har forutsatt at ny fartsgrense skal være 100 km/t på hele strekningen fra Bjørum til Skaret. Det har også kommet nye føringer for klimapåvirkning og miljøhensyn ved bygging av samferdselsprosjekter.  

Endringene har medført et behov for å omregulere strekningen E16 fra Isi til Skoglund.  

Endringen innebærer at traseen forskyves noe mot nord/øst mellom Bjørum sag og Brenna. Ved kryssingen av Isielva er forskyvningen ca. 15 meter, ved søndre ende av tunnelen gjennom Bukkesteinshøgda ca. 80 meter og ved nordre ende av tunnelen ca. 30m. 

Ny løsning innebærer at stigningen begynner ved Isi og at veglinjen videre nordover heves i forhold til veglinjen i gjeldende reguleringsplan. Bruene ved Bjørum sag vil bli 8-13 m høyere enn dagens bru.  Brenna bru vil bli hevet med ca 8 meter. Dette fører til fjellskjæringen gjennom Bjørkåsen blir opp til 8m lavere enn i gjeldende reguleringsplan, noe som reduserer arealinngrepet og sprengningsvolumet.

Det planlegges nå stigning på 5 % på hele den 3 km lange bakken fra Isi til og med Skoglund, mot 6 % stigning i gjeldende reguleringsplan, og fartsgrense på 100 km/t. Til sammenligning har Lierbakkene på E18 ved Drammen samme stigningsforhold og lengde.

Tidligere planlagt kryss ved Bjørum sag inngår ikke i det nye planforslaget da det ikke er teknisk mulig å få til på grunn av nye høydeforhold. 

Det er videre foreslått regulert noe mer areal til midlertidige rigg og anleggsområder. Det er regulert for lite arealer til disse formål i gjeldende reguleringsplan.