Statens vegvesen bygger ny trasé for E16 Sandvika–Wøyen fra Kjørbokrysset til Vøyenenga. Vegen skal bygges ut til firefeltsmotorveg og med en lang tunnel. I tillegg skal vi bygge om lokalvegsystemet i Sandvika. Vi skal også bygge gang- og sykkelforbindelser, nye vegbruer og støyskjermer.

Utbyggingsprosjektet ny E16 Sandvika Wøyen omfatter blant annet bygging av den 2,3 km lange Bjørnegårdtunnelen. Den vil gå fra Kjørbotunnelen i sør til Bærumsveien i nord, med to tunnelløp og til sammen fire kjørefelt. Tunnelen, med tilhørende veganlegg, skal være klar for trafikk høsten 2019.

Sprengningsarbeidene i tunnelen er så godt som avsluttet, men det vil også bli noen kortere sprengningsperioder i 2017 og 2018. Deretter følger supplerende arbeider som vann- og frostsikring, telematikk, elektro, og etter hvert asfaltering.

Dagsonen fra Rud til Vøyenenga startet opp i oktober -16. Dette medfører en del støy for naboene. Grunnen til støyen er de vanskelige forholdene med mye kvikkleire, som betyr at vi må fundamentere veg og bruer til fjellet under leiren.

Se mer i Naboinformasjon/nærinfo under.