Vi anbefaler også de som kan å følge oss på Facebook .

Statens vegvesen bygger ny trasé for E16 Sandvika–Wøyen fra Kjørbokrysset til Vøyenenga. Vegen skal bygges ut til firefeltsmotorveg og med en lang tunnel. I tillegg skal vi bygge om lokalvegsystemet i Sandvika. Vi skal også bygge gang- og sykkelforbindelser, nye vegbruer og støyskjermer.

Utbyggingsprosjektet ny E16 Sandvika Wøyen omfatter blant annet bygging av den 2,3 km lange Bjørnegårdtunnelen. Den går fra Kjørbotunnelen i sør til Bærumsveien i nord, med to tunnelløp og til sammen fire kjørefelt. Tunnelen, med tilhørende veganlegg, skal være klar for trafikk høsten 2019.

Dagsonen fra Rud til Vøyenenga startet opp i oktober -16, og skal stå ferdig høsten 2019. Vi arbeider nå blant annet med Dælibekken, som skal frem i dagen, vi arbeider på Økri, og den siste brua som går over E16.

Nærinfo finnes til høyre på siden.