Sidebekkene til Sandviksvassdraget er viktige for vannkvaliteten, og for å redusere sårbarheten ved utslipp som kan skade miljøet i hovedvassdraget. I tillegg ønsker vi å gi turgåere og syklister en god opplevelse når de ferdes på gang- og sykkelvegen langs nedre delen av Bærumsveien.

Vannovervåkning for å sikre Sandvikselva

Det er en høydeforskjell på 5-6 meter fra Sandvikselva til Dælibekken og vi bygger derfor en biopassasje for at sjøørret og laks skal kunne vandre opp bekken. En biopassasje er en kulpetrapp som bygges i betong, hvor vannet strømmer fra kulp til kulp over et nedsenket overløp i terskelen for kulpen.

Gjennom hele prosessen vil det være kontinuerlig vannovervåkning oppstrøms og nedstrøms anleggsområdet, fordi hensynet til Sandvikselva er førende for hvordan vi arbeider. Det blir gjort flere tiltak for å unngå slam og annen forurensning av elva under arbeidene.

Samarbeider med Bærum kommune

Dælibekken har ligget i rør siden 1970-tallet og strekningen på 600 meter fra Rud videregående skole ned til Sandvikselva, skal nå gjenåpnes. Åpningen av Dælibekken har vært en politisk forutsetning for E16 Sandvika-Wøyen, og nå skal Statens vegvesen og Bærum kommune gjenåpne bekken sammen. Statens vegvesen har ansvar for den nederste delen av bekken, mens den øverste delen er Bærum kommunes ansvar.