Forprosjektet anbefaler noen forbedringer til den vedtatte kommunedelplanen. De viktigste endringene kommer på følgende steder:

  • Krysset ved Bjørum sag, der vi nå planlegger fullt planskilt kryss. Dette gir bedre forhold for kollektivtrafikken og gode omkjøringsmuligheter når tunnelen er stengt.
  • Utforming av skjæringen gjennom Bjørkåsen blir også forbedret. Vi planlegger en utvidelse til en skråning fra veien og opp mot skjæringen, som beplantes.
  • Krysset ved Avtjerna flyttes noe sørover på grunn av tunnelportalen som gjør det samme. Vi foreslår å bygge det på liten plass, for god tilpasning i terrenget, og for å spare Rustanelva.
  • Sollihøgda tunnel legges lavere i terrenget i en mer østlig trasé. Dette gir større avstand til Tjernslitjern.
  • Krysset ved Skaret justeres noe på grunn av at Sollihøgda tunnelens nordlige tunnelportal er plassert lavere i terrenget,  tilrettelegging for framtidig 100 km/t og bedre landskapsmessig tilpasning. Rasteplass og hvileplass, som lages i forbindelse med krysset, legger også føringer for utformingen.

 

Les mer i rapporten: