Entreprisen, som er en utførelsesentreprise, består av tre adskilte delområder: Sandvika ved Industriveien, Brynsveien og Ringeriksveien, noe mindre arbeider rett nord for Hamangtunnelen og ombygging av krysset ved Åses vei. 

Det er en omfattende entreprise som i hoved-trekk handler om nedbygging av gamle E16 over Hamangsletta og ombygging av mindre veger. I tillegg skal fem bruer rives og en skal bygges ny, det bygges nye rundkjøringer, kabler skal legges om, næringsbygg skal rives, bruer skal rehabiliteres og det skal bygges gang- og sykkelveger. Sist men ikke minst skal det beplantes langs Dælibekken, som i dag ligger i rør, men skal åpnes igjen.

- Det skal bygges i et svært trafikkert byområde, og det vil bli et stort omfang av trafikkomlegginger med mange faser og etapper. Her må det sikres god trafikkflyt mens arbeidene pågår. Nå regner vi med å få på plass en ny entreprenør før sommeren, sier byggeleder Tom Heldal Larsen, som håper at vi kan komme i gang med byggingen på sensommeren.

For mer info om utlysningen se her