Det er samferdselsminister Liv Signe Navarsete som står for åpningen av den fem kilometer lange vegstrekningen. Wøyen - Bjørum er første byggetrinn på den nye firefelts europavegen mellom Sandvika og Sollihøgda.

Ulykkesbelastet veg
E16 Wøyen - Bjørum er en del av stamvegnettet mellom Oslo og Bergen. I tillegg er den hovedferdselsåre mellom Oslo, Ringerike, Valdres og Hallingdal, samt hovedveg i Bærum. Det har vært behov for firefelts veg lenge, blant annet på grunn av:
• Stor trafikk i forhold til vegstandard
• Mange alvorlige ulykker, derav stor andel møteulykker
• Økende problemer med trafikkavviklingen, forsinkelser, lite forutsigbar reisetid,
• Miljøbelastningen er stor da vegen ligger nær bebyggelse

Mindre støy og støv
Den nye vegen har kosta 1,4 milliarder kroner. Den går over åtte bruer og gjennom to tunneler på til sammen 2,4 km.
- Nyvegen gir store miljøgevinster for nærområdet. Både støy og støvplager blir vesentlig redusert, i tillegg til at mulighetene til friluftsliv langs Isielva bedres, sier Knut Gløersen, som er Statens vegvesens prosjektleder for E16.

Gløersen understreker at alle som ønsker å delta på åpningsarrangementet 26. mai er hjertelig velkommen. Arrangementet avholdes på Økri og starter klokka 17. samferdselsminister Liv Signe Navarsete foretar den offisielle åpningen klokka 17.30.