Overvåking av vannkvaliteten i Isielva gjennom anleggsperioden har blitt utført av Bioforsk Jord og miljø på oppdrag fra Statens vegvesen. Vegutbyggingen har ikke påvirket forholdene i Isielva viser rapporten fra Bioforsk.

Mye anleggsvann gikk med for å dempe støvutviklingen da boring i de nye tunnelene foregikk. 40 000 kubikkmeter mindre vann er ledet ut i Isielva, fordi vann for å dempe støvutviklingen er brukt flere ganger. Anleggsvannet ledes gjennom et renseanlegg* med blant annet sandfilter og oljeavskiller før det ledes ut i Isielva. – Veidekke som entreprenør har hatt god oppfølging av anleggsvannet som er ledet ut i elva, sier Ole Fromreide, teknisk byggeleder for E16-utbyggingen.

Avansert renseanlegg
- Så vidt vi kjenner til er det første gang i Norge at anleggsvann i forbindelse med vegutbygging har gjennomgått en så omfattende renseprosess, fortsetter Fromreide. Samme type renseanlegg er nå tatt i bruk av Jernbaneverket i forbindelse med utbyggingen av jernbanetunnelen mellom Lysaker og Sandvika. Det ble brukt et lignende renseanlegg på jernbanetunnelen til Asker men da uten PH-regulering.

Ukentlig målinger
Ukentlig er det analysert vannprøver hentet fra de åtte vannmålestasjonene langs Isielva. Disse prøvene fanger blant annet opp totalbildet av pH- endringer. Det primære målet med overvåkingsprogrammet har vært å sikre at fiskebestanden og de biologoske forholdene i Isielva ikke blir vesentlig påvirket av utslipp fra veganlegget gjennom anleggsfasen.

Rapporten til Bioforsk viser at pH-verdiene i Isielva har vært normale og at det har vært god kontroll av anleggsvannet. - Samlet sett gir overvåkingsresultatene ingen indikasjoner på at utslipp har påvirket vannkvaliteten i Isielva, fisk eller bunndyr, sier Roger, Roseth, forsker hos Bioforsk Jord og miljø.

Statens vegvesens opplegg for håndtering av driftsvannet fra tunnelene er godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Til tider har målinger vist at konsentrasjoner av nitrogen i Isielva har vært høyere enn det som ble målt før anleggsarbeidet startet. Årsaken til det har blant annet vært den store spreningsaktiviteten. 

Konklusjon fra Bioforsk
Samlet sett gis det følgende vurdering av resultater og erfaringer for 2007:

  • Isielva har hatt normal pH - og ammoniumkonsentrasjonene i vassdraget er avtakende
  • Sprengningsaktiviteten har også i 2007 gitt høyere nitrogenkonsentrasjoner i Isielva enn normalt, men mot slutten av 2007 var konsentrasjonene avtakende
  • Det har ikke skjedd kritiske utslipp av jord eller partikler fra veganlegget knyttet til ekstrem erosjon, ras eller utglidninger, men jordtransporten har vært større enn i et normalår
  • Det har periodisk, knyttet til nedbør, blitt observert utslipp av vann blakket av jordpartikler fra Isibekken og ny kulvert fra veglinja. Vannprøvene fra Isielva indikerer at avrenningen fra Isibekken har bidratt til økte konsentrasjoner av jord i Isielva i perioder med intens nedbør og flomavrenning.   
  • Deponiet på Lorangmyr antas å ha hatt økt avrenning av jord til elva i en periode fra juni til oktober, da anlegget var uten operativ renseløsning.  
  • Så langt Bioforsk kan vurdere innsamlede resultater er det ikke grunnlag for å anta at utslippene fra veganlegget har gitt akutte/vesentlige effekter på fisk eller bunndyr i Isielva gjennom 2007. 

    * Renseanlegget består av et sedimentasjonsbasseng, oljeavskiller, pH-reguleringsstasjon og et sandfilter. Først ledes vannet gjennom sedimentasjonsbasseng med nedsatt hastighet slik at partikler faller til bunnen av bassenget. En oljeavskiller sørger for at olje som flyter på overflaten blir samlet opp i et eget basseng. Fra sedimentasjonsbassenget tilsettes vannet luft og pumpes gjennom et sandfilter for ytterligere rensing.