For strekningen E16 Fagernes - Øylo er det i Handlingsprogram for riksveger 2018–2023 satt av 500 millioner kroner til utbedringer for å øke trafikksikkerheten og framkommeligheten. I første omgang er det den 25 kilometer lange strekningen Hande - Øylo som skal utbedres fra 2021 med:

  • Breddeutvidelse til 8,5 meter
  • Bedring av bæreevne og kurvatur
  • Bedring av drens- og overvannshåndtering
  • Forsterket midtoppmerking og sikrere sideterreng
  • Nytt dekke

I tillegg skal de ulykkesutsatte punktene Ulnes nord, Røn og Reiensvingen på strekningen Fagernes - Hande utbedres.

Gode forbedringer til lav pris

Utbedringsstrekninger er omtalt i Nasjonal transportplan 2018-29 (NTP). I følge NTP er hensikten med utbedringsstrekninger å oppnå tilfredsstillende standard over lengre strekninger for å få økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet. Det skal legges vekt på effektiv ressursbruk med mål om å oppnå gode forbedringer til en lav kostnad.

Mest mulig utbedret veg for pengene

For å imøtekomme kravet i NTP, har Statens vegvesen ved vegavdeling Oppland valgt ut strekningen E16 Fagernes-Øylo som pilotprosjekt for utvikling av et nytt konsept for utbedring av eksisterende veg som skal gi mest mulig igjen for pengene.

Vi gjør for det første en grundig kartlegging av den eksisterende vegen for å få oversikt over hvor vi må gjøre tiltak og hvor vi kan beholde og forsterke den. Deretter er det  tre hovedgrep som skal bidra til at vi får mest mulig utbedret veg for pengene:

1.   Tidlig involvering av entreprenør

Vegvesenet involverer entreprenør gjennom hele prosjektet, fra reguleringsplanfasen til ferdigbygd prosjekt, noe som er vanlig i byggebransjen, men nytt innen vegbygging. Ved å kombinere Vegvesenets fagekspertise og entreprenørens kunnskap og praktiske erfaring tidlig i prosjektet, er hensikten å komme fram til smarte løsninger som gir mye utbedret veg for pengene.  

2.   Prioritering av tiltak som gir økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet over lange strekninger

Den økonomiske rammen som er satt av til utbedring av E16 Fagernes-Øylo, er begrenset til 500 millioner kroner. Det betyr at vi må prioritere tiltak som gir enhetlig standard - og dermed økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet - over så lange strekninger som mulig.  

3.   Bygger «tilfredsstillende standard»

«Tilfredsstillende standard» innebærer at vi vurderer og dimensjonerer tiltak etter vegens funksjon og trafikkmengde og ikke nødvendigvis bygger etter full vegnormalstandard, som er vanlig ved nyanlegg.

Samspill og innspill

Utbedringsløsningene skal utarbeides i samspill mellom Vegvesenet og entreprenøren. I tillegg trenger vi lokale innspill i planprosessen for å få best mulige løsninger og beslutningsgrunnlag som støtter opp om målet om økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet på E16 Fagernes-Øylo.

Det blir til sammen fem reguleringsplaner i de tre kommunene Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang som strekningen går gjennom. Vegvesenet vil arrangere åpne møter der det er mulig å komme med innspill, ellers er det bare å ta kontakt med oss.

Vi tar sikte på å legge reguleringsplanene for utbedring av E16 Fagernes–Øylo fram for politisk behandling og vedtak i løpet av 2020. Prosjektet kan da bygges i perioden 2021-23.