Det er mottatt 26 merknader til planforslaget. Alle merknader er vurdert av Statens vegvesen. Det fremkommer at mange synes at alternativ 2 med lang tunnel er det beste alternativet, men de slutter seg allikevel til Statens vegvesens vurderinger og anbefalingen om at alternativ 5d bør vedtas.

Gjennom merknadsbehandlingen er det gjort mindre justeringen av veglinjen forbi ridesenteret ved Midtre Bjørgo Gård for å unngå konflikt med eksisterende ridebane , i tillegg til at det er vurdert at Stasjonsvegen har en viktig funksjon i området og at det av den grunn er mest hensiktsmessig at den holdes åpen for ferdsel fra E16.

For alternativ 5d er snuplass for busslomme innarbeidet i planforslaget ved adkomsten til Klosbøle.

Merknadsbehandlingen og reviderte tegninger er oversendt kommunene for behandling.