Planarbeidet tar utgangspunkt i kommunedelplanen som ble vedtatt av Sør-Aurdal og Nord-Aurdal kommune i mars 2011. En kommunedelplan er en overordnet plan som legger føringer for det videre arbeidet. Statens vegvesen skal arbeide mer konkret med alternativ 5D i reguleringsplanen som inkluderer: Ny bru over Begna, 2,7 km lang tunnel til Bergli. Videre vil vegen gå i dagen med unntak av en 650 m lang tunnel ved kommunegrensen mellom Sør-Aurdal og Nord-Aurdal kommune.
Vi legger opp til at reguleringsplanen skal vedtas av kommunene i løpet av 2012, og at første formelle høringsrunde er sommeren 2012.

Arbeidet omfatter også utbedring av fv. 220 fra Bagn sentrum til Reinli og fv. 33 fra Bjørgokrysset og ca 300 m mot Dokka. For disse strekningene vil vi jobbe med overordnede prinsipper for hvordan utbedringene kan løses. Det kan bli aktuelt å regulere disse strekningene senere, men dette arbeidet vil da bli varslet.

Vi vil i tiden fremover gjennomføre forberedende arbeider som:
• grunnundersøkelser
• arkeologiske undersøkelser
• kartlegging av ønskede og uønskede arter
• befaringer
• innmålinger
Retten til dette er hjemlet i plan- og bygningsloven, signalloven og oreigningsloven. Dersom det blir nødvendig med undersøkelser med tyngre maskinelt utstyr vil grunneier bli kontaktet.

Statens vegvesen ønsker dialog og innspill
Vi ønsker god dialog med berørte grunneiere og andre interessenter. For at alle skal bli hørt, inviterer vi til en bred medvirkningsprosess over sommeren. Vi sender ut egen invitasjon til dette.
Statens vegvesen ønsker innspill til arbeidet. Disse sendes til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller firmapost-ost@vegvesen.no. Frist for innsending av innspill er 19. august 2011.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til planprosessleder Ane Fyksen, e-post: ane.fyksen@vegvesen.no.