Reguleringsplan for ny E16 på overnevnte strekning er nå lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Planarbeidet skjer etter § 3.7 i Plan- og bygningsloven. I reguleringsarbeidet er detaljering og justering av veglinja gjort ut fra forhold til landbruk, støy, klima, landskap mv. i samarbeid med grunneiere og berørte offentlige etater. Forbi Bergsund vil det bli bygd tunnel for å unngå et rasfarlig område.

Godkjent reguleringsplan er det juridiske grunnlaget for grunnerverv og gjennomføring av anlegget. Reguleringsplanen med planbeskrivelse, bestemmelser og støyberegninger blir tilsendt den enkelte grunneier i det aktuelle området.

Planforslaget med forslag til reguleringsbestemmelser kan lastes ned her: vegvesen.no/Vegprosjekter/E16valdres/Delstrekninger/FonhusBagn

Det blir åpent møte angående planen i kommunehuset i Sør- Aurdal den 18. august kl.1800.Vi ber om at eventuelle innspill sendes oss innen 27. august 2010 om forhold som du mener kan ha betydning for Statens vegvesen å ta hensyn til i en tidlig fase i planleggingen. Disse kan sendes: Statens vegvesen, Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer. Du kan også sende e-post til: per.skartlien@vegvesen.no.

Kontaktpersoner til planarbeidet er:
Per Arne Skartlien, telefon 61 27 14 42
eller Bjørn Nyquist, telefon 24 05 83 50.

Ta gjerne kontakt så svarer vi på spørsmål!