Statens vegvesen anbefaler at kommunedelplan for alternativ 5d legges ut på høring. Løsningen innebærer ny bro over Begna og en 2,7 km lang tunnel til Bergli. Videre nordover utvikles dagens veg, i tillegg foreslås det en kort tunnel sør for Klosbøle på grunn av vanskelige grunnforhold.

- Denne løsningen anbefales fordi den har en god linjeføring og ivaretar landskapets karakter på en tilfredsstillende måte. Dette alternativet er det mest gunstige i forhold til investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader sier Ane Fyksen planprosessleder i Statens vegvesen.

Hensikten med prosjektet er å utvikle E16 mellom Bagn og Bjørgo for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper som et ledd i utbyggingen av en raskere og mer forutsigbar forbindelse mellom Oslo og Bergen.

Du kan lese hele forslaget til kommunedelplan på Rådhusene i Sør-Aurdal og Nord-Aurdal kommune, i tillegg til at dokumentene kan lastes ned på prosjektets internettside http://www.vegvesen.no/Europaveg/E16valdres.

For mer informasjon ta kontakt med Ane Fyksen tlf, 24 05 83 90 / 95 96 90 08 eller epost, ane.fyksen@vegvesen.no