Forslaget lå ute til offentlig ettersyn fra 23.9.2008 til 4.11.2008, og i denne perioden kom det inn 13 høringsuttalelser. Høringsuttalelser med Statens vegvesens vurderinger og anbefalinger foreligger i et eget dokument.

Kopi av fastsatt planprogram vil bli oversendt de som har kommet med merknader, i henhold til forskrift om konsekvensutredning.

Videre planarbeid for strekningen E16 Bagn-Bjørgo vil følge det fastsatte planprogrammet.