Åpent møte
Tirsdag 7. oktober klokken 18.00 arrangeres det åpent møte i Rådhuset i Sør – Aurdal. Her kan alle som er interessert blir orientert om planprogrammet.

Hovedmål
Overordnet målsetting for dette vegprosjektet er trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet for alle trafikantgrupper som et ledd i utbyggingen av en raskere og mer forutsigbar forbindelse mellom Oslo og Bergen.

Forslag til planprogram
Planprogrammet beskriver hvordan Statens vegvesen foreslår å gjennomføre det forestående kommunedelplanarbeidet. Etter høringsperioden skal Sør – Aurdal og Nord – Aurdal kommune fastsette planprogrammet, før man kan gå videre med å utarbeide kommunedelplan og konsekvensutredning.

- I forslaget til planprogrammet fremkommer syv korridorer, hvor Statens vegvesen anbefaler fem av disse utredet videre, sier Nyquist. Med utgangspunkt i resultatene fra konsekvensutredningen skal det fattes en beslutning om hvilket alternativ det skal arbeides videre med. Det er lagt opp til at ferdig kommunedelplan med valgt korridor skal være utarbeidet innen utgangen av 2009.

Offentlig ettersyn
Frem til 4.november 2008 vil planprogrammet ligger ute til offentlig ettersyn på følgende steder:
• Rådhuset i Sør-Aurdal – og Nord-Aurdal kommune
• Statens vegvesen, Vestoppland distriktskontor, Storgata 12, Gjøvik
http://www.vegvesen.no/Europaveg/E16valdres

Høringsuttalelser merkes ”2008 025808 Planprogram Bagn - Bjørgo” og sendes til:

Statens vegvesen Region øst,
Postboks 1010
2605 Lillehammer
eller på e-post til firmapost-ost@vegvesen.no

For mer informasjon
Bjørn Nyquist, tlf. 24 05 83 50,  e-post bjorn.nyquist@vegvesen.no,
Ane Fyksen, tlf. 24 05 83 90, e-post ane.fyksen@vegvesen.no,

Fakta

E16 stamveg
Stortinget vedtok siste gang i 1992 at E16 over Filefjell og Lærdal er stamvegen mellom Oslo (Sandvika) og Bergen. Vegen er den av stamvegene til vestlandet som har best regularitet vinterstid.

På strekningen Bagn – Bjørgo har ikke vegen tilfredsstillende standard. Statens vegvesen planlegger utbedring av E16 på strekningen Bagn-Bjørgo, en strekning på totalt 12 km. Prioriteringene omkring valget av strekningen Bagn – Bjørgo er diskutert og forankret i det lokale stamvegutvalget, noe som vil si at lokale utvalget mener det er nødvendig at det gjøres et arbeid på E16 nettopp på denne strekningen.

Finansiering
Strekningen Fønhus – Bjørgo er foreslått tatt med i Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019. Hvis det skjer vil det sannsynligvis i første omgang bli aktuelt med bygging på strekningen Fønhus – Bagn.