Dokumentene som er lagt ut er planprogrammet hvor det er foretatt en vurdering av aktuelle løsninger og en utredning av muligheten for å utbedre og rassikre eksisterende veg. Denne vurderingen er gjort på et overordna nivå, og danner grunnlaget for hvilke alternativ/alternativer som skal utredes videre.

Dokumentene er tilgjengelige på

  • Vang kommunes internettsider
  • som vedlegg til denne siden, se nederst på siden under Plandokumenter

Merknader og innspill til planen sendes innen 15. mars 2013 til

  • Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller
  • firmapost-ost@vegvesen.no innen 15. mars 2013 og merkes: ”Planprogram E16 Kvamskleiva  sveisnr: 2012028046 ”.

Kontaktpersoner

Plandokumenter