Kommunestyrene vedtok kommunedelplanen for alternativ 5d. Alternativet innebærer ny bro og en 2,7 km lang tunnel til Bergli. Videre nordover hvor områdets karakter endres utvikles dagens veg med unntak av en kort tunnel for å unngå vanskelige geologiske områder. Alternativet har en god linjeføring og ivaretar landskapets karakter på en tilfredsstillende måte.

De forberedende arbeidene med reguleringsplanen er i gangsatt. Det legges opp til at reguleringsplanen skal vedtas av kommunene i løpet av 2012.

Arkeologiske undersøkelser, artsregistrering og grunnundersøkelser vil bli gjennomført i perioden mai til august 2011.