Bakgrunn
KS1 (ekstern kvalitetssikring i tidlig fase) er innført i samferdselssektoren fra 2006. E16 mellom Bjørgo og Øye i Valdres er ett av flere vegprosjekter som skal gjennomgå slik kvalitetssikring. KS1 innebærer kvalitetssikring av prosjekter med formål å sikre et samfunnsmessig godt beslutningsunderlag for valg av løsning, samt få bedre statlig styring av store investeringer (gjelder prosjekter over 500 mill kr).

Som grunnlag for KS1 er det utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU). KVU-en omfatter avklaring av interessenter, behov, mål og alternative løsninger (konsepter) og ender opp i en anbefaling i forhold til videre planlegging etter plan- og bygningsloven.

Parallelt med høringa er den eksterne kvalitetssikringen (KS1) igangsatt. Regjeringen skal med utgangspunkt i KVU, høringsuttalelser fra lokale og regionale myndigheter, samt rapport fra konsulentgrupperingen som kvalitetssikrer konseptvalgutredningen (KS1), beslutte hvilket konsept det skal arbeides videre med.

Høring
Konseptvalgutredningen for E16 sendes nå på høring. Dokumentene ligger som vedlegg til denne siden.

Eventuelle spørsmål rettes til: Hilde Bye, tlf. 61 27 14 12 eller 918 81 412 / e-post hilde.bye@vegvesen.no

Høringsfristen er onsdag 18.mai.  Merknader sendes:
Statens vegvesen Region øst, PB 1010 Skurva, 2605 Lillehammer.