I henhold til pbl. §11.14. legges forslag til kommunedelplan for E16 forbi Fagernes legges ut til 2.gangs offentlig ettersyn. Hensikten med prosjektet er å utvikle E16 fra Fagernes til Hande for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper. Arbeidet er et ledd i utbyggingen av en raskere og mer forutsigbar forbindelse mellom Oslo og Bergen.

Bakgrunnen for nytt offentlig ettersyn
Gjennom arbeidet med en samordnet areal- og transportplan (SATP) for Fagernes og Leira, har det kommet fram forslag til et optimalisert alternativ – kalt alternativ Gul. Kommunen fattet den 28.april 2014 vedtak om at alternativ Gul anbefales for det videre arbeidet med E16 gjennom Fagernes. Det er dette alternativet som nå legges ut til offentlig ettersyn.

Åpen kontordag og åpent møte
Statens vegvesen inviterer til åpen kontordag (kl. 1000-1700) og åpent møte (kl. 1800-2000) den 19.august på Fagernes trafikkstasjon, Breiset. Vi håper flest mulig av de berørte grunneierne har anledning til å bli med på dette møtet.

Plandokumenter og merknadsfrist
Dokumentene gjøres også tilgjengelig i rådhuset i Nord-Aurdal kommune og Fagernes trafikkstasjon.

Her på hjemmesiden til prosjektet ligger også dokumentene fra 1.gangs offentlig ettersyn av kommunedelplanen.

Bemerkninger til forslag til kommunedelplan sendes til: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer ev firmapost-ost@vegvesen.no. Oversendelsen merkes ”Kommunedelplan E16 Fagernes-Hande, saksnr: 2011160055 ”.

Frist for innsendelse av merknader er 1.september 2014.

Spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes til:
Knut Westerbø, planleggingsleder i Statens vegvesen, tlf. 97467438
E-post: knut.westerbo@vegvesen.no

Vedtatte planer