Hensikten med prosjektet er å utvikle E16 fra Fagernes til Hande for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper.

Formålet med en kommunedelplan er å avklare hvilken trase som skal legges til grunn for videre planarbeid. Kommunedelplanen er utarbeidet på et overordnet nivå, men på et slik detaljert nivå at det er mulig å kunne sammenlikne og vurdere alternativer opp mot hverandre.

Merknadsfrist
Merknader sende skriftlig innen 25. mars 2013 til:

Statens vegvesen, Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller
e-post firmapost-ost@vegvesen.no

Oversendelsen merkes ”Kommunedelplan E16 Fagernes-Hande, saksnr.: 2011160055”.

Informasjonsmøte
Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om kommunedelplanen onsdag 6.mars kl. 18.00 – 20.00. Møtet avholdes i Festsalen på Rådhuset i Fagernes. På møtet ønsker Statens vegvesen å orientere om kommunedelplanen og bakgrunnen for anbefalingen, samt at det vil bli anledning til å stille spørsmål til planforslaget.

Kontaktpersoner

Vedtatte planer: