Formål med planarbeidet
Hovedmålsettingen for det aktuelle prosjektet er rassikring av E16 forbi Kvamskleiva. Slik vil en forbedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten langs Europavegen, sikre bosetting og næringsliv i området, samt legge til rette for en effektiv transport-åre mellom Øst- og Vestlandet.

Planforslaget bygger blant annet på kommuneplanen for Vang vedtatt i 2003 og planprogram for tiltaket vedtatt mai 2013. Den er utarbeidet av Statens vegvesen og Statens vegvesen er tiltakshaver for prosjektet.

I forbindelse med planarbeidet har det vært holdt åpent møte og åpen kontordag hvor grunneiere, lag, organisasjoner og kommunen har hatt muligheten til å komme med ytringer. Merknader og innspill har ligget til grunn for planarbeidet.

Åpen kontordag og åpent møte
Statens vegvesen inviterer den 6.januar til åpen kontordag kl. 1000-1700 og åpent møte kl. 1800-2000 på rådhuset i Vang. På møtet ønsker Statens vegvesen å orientere om reguleringsplanen og svare på eventuell spørsmål.

Reguleringsplanen behandles etter § 3-7 i plan- og bygningsloven. Det betyr at Statens vegvesen utarbeider og legger reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, mens Vang kommune sluttbehandler og vedtar planen.

Plandokumenter og merknadsfrist
Dokumentene gjøres også tilgjengelig i rådhuset i Vang kommune og Fagernes trafikkstasjon.

Merknader sendes skriftlig innen 19. jan 2015 til:
Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer ev. firmapost-ost@vegvesen.no. Oversendelsen merkes «Reguleringsplan for E16 Kvamskleiva, saksnr: 2012028046».

Erverv av grunn
Ny E16 vil kreve erverv av grunn og bebyggelse. Arbeidet med grunnerverv starter normalt når reguleringsplanen er godkjent. Det er reguleringsplanen som gir hjemmel for å gjennomføre grunnerverv. Informasjon om grunnerverv finnes her: http://www.vegvesen.no/Nabo+til+veg

Kontaktperson
Knut Westerbø, planleggingsleder i Statens vegvesen, tlf. 974 67 438
E-post: knut.westerbo@vegvesen.no