Forslag til planprogram lå ute til offentlig ettersyn i perioden 05.11.2018-15.12.2018. Det kom inn 25 merknader til forslaget. Det har vært behov for å justere planprogrammet som følge av merknadene. Omfanget av justeringene framgår av merknadsrapporten, hvor alle merknader har blitt vurdert og kommentert i samarbeid med kommunene.

Begrenset høring

Revidert planprogram har blitt lagt ut til begrenset høring blant berørte parter i perioden 06.02.2019–01.03.2019. Hvis det kommer inn merknader fra den begrensede høringen, vil Vegvesenet ettersende en oppdatert merknadsrapport.

Vegvesenet har i oversendelsesbrev konkludert med at planforslaget er klart for sluttbehandling i kommunene, men har bedt om at planprogrammet fastsettes etter høringsfristen den 01.03.2019. Videre i brevet påpeker Vegvesenet at det vil være en stor fordel med et mest mulig likt vedtak fra de tre berørte kommunene ved fastsettelse av planprogrammet, slik at det ikke er uklarheter om hvilke rammer, mål og prioriteringer som skal legges til grunn for det videre planarbeidet.