I forbindelse med utarbeiding av byggeplan for E16 Kvamskleiva har det enkelte steder vist seg nødvending med mer areal enn det som er regulert i gjeldende plan. Grunnen til dette er i hovedsak at det er kommet inn nye momenter i prosjektet som ikke var med når reguleringsplanen ble utarbeidet i 2014. For å redusere omfanget av utfyllingen i fjorden i Hugevika, har også veglinja i byggeplanen blitt trekt noe inn i forhold til linja i reguleringsplanen.

Statens vegvesen har i samråd med planmyndighet (kommunen) vurdert tiltaket opp mot forskrift om konsekvensutredning § 3 og vedlegg III, og har kommet fram til at denne reguleringsendringen ikke vil medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Reguleringsplanen behandles etter § 3-7 i plan- og bygningsloven. Det betyr at Statens vegvesen utarbeider og legger reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, mens Vang kommune sluttbehandler og vedtar planen.

Plandokumenter og merknadsfrist

Dokumentene kan lastes ned nederst på denne siden. Merknader sendes skriftlig innen 10. mars 2017 til:

Oversendelsen merkes «Reguleringsendring for E16 Kvamskleiva, saksnr: 15/204204».

Spørsmål kan rettes til: Knut Westerbø, Statens vegvesen, tlf: 97467438, e-post: knut.westerbo@vegvesen.no