Følgende hovedelementer er vedtatt i nevnte reguleringsplan:
-  Ny E16 på den 11,1 kilometer lange strekningen fra Bagn til Bjørgo.
- På strekningen vil det bygges en 4,3 kilometer lang tunnel nordover fra Bagn.^
- Det skal bygges ny bru over Begna. Den nye brua blir 130 meter lang. Eksisterende bru skal rives.
- E16 vil få en vegbredde på 8,5 meter og blir følgelig bredere enn dagens veg. Vegen vil også få en bedre kurvatur enn eksisterende veg.
- Tunnelen vil bli bygget med en meters midtfelt mellom kjørebanene slik at den vil bli bygget i 10,5 meters bredde

Vedtatt reguleringsplan kan leses i kolonnen til høyre.

Statens vegvesen starter i løpet av kort tid med å utarbeide mer detaljerte byggeplaner. I løpet av høsten vil også grunnerverv mellom Bagn og Bjørgo også starte. Det er ventet at utbyggingen mellom Bagn og Bjørgo tidligst kan starte tidlig i 2015.