Formålet med planforslaget er ny veg med bedre trafikksikkerhet og bedre framkommelighet for alle trafikantgrupper.

Ny veg og ny tunnel i Bangskleiva gir raskere og mer forutsigbar forbindelse mellom Oslo og Bergen.

Reguleringsplanen behandles etter § 3-7 i plan- og bygningsloven. Det betyr at Statens vegvesen utarbeider og legger reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, mens Sør–Aurdal og Nord–Aurdal kommune sluttbehandler og vedtar planen.

Planen er lagt ut på

Merknadsfrist

Merknader sendes skriftlig innen 28. januar 2013 til:

Statens vegvesen, Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller
e-post firmapost-ost@vegvesen.no

Informasjonsmøte

I forbindelse med fremleggelsen inviteres det til informasjonsmøte i kommunestyresalen i Sør-Aurdal rådhus i Bagn tirsdag 15. januar 2013 kl. 1800–2000. Da vil representanter fra kommunen og Vegvesenet være til stede for å kunne svare på innspill og spørsmål.

Kontaktpersoner