Kontrakten Statens vegvesen har inngått med den valdresbaserte maskinentreprenøren Brødrene Dokken AS, er den første i sitt slag i vegbyggingssammenheng. 

Totalentreprise med samspill

Utbedringen av den 42 kilometer lange strekningen E16 Fagernes-Øylo gjennomføres som totalentreprise med samspill. Det betyr at entreprenør og byggherre utvikler og planlegger prosjektet sammen før de blir enige om en målpris, det vil si det beløpet begge parter tror det ferdig planlagte prosjektet kan bygges for.

Entreprenøren involveres gjennom hele prosjektet, helt fra reguleringsplanfasen til ferdigbygd prosjekt, noe som er nytt innen vegbygging. Ved å kombinere Vegvesenets fagekspertise og entreprenørens kunnskap og praktiske erfaring tidlig i prosjektet, er hensikten å komme fram til smarte løsninger som gir mye utbedret veg for pengene.

Brødrene Dokken AS har med seg ÅF Engineering som sin rådgiver.

Begrenset økonomi

Utbedringen av E16 Fagernes-Øylo har en økonomisk ramme på totalt 500 millioner kroner. Dette skal dekke kostnader til entreprenøren, innkjøp av materialer og tjenester, grunnervervserstatninger, byggherrekostnader m.m. Siden det ikke fins midler utover dette i prosjektet, er det nødvendig å finne smarte løsninger og prioritere tiltak som gir mest mulig utbedret veg for pengene og dermed bedre trafikksikkerhet og framkommelighet over så lange strekninger som mulig.

Sammenhengende utbedring og punktutbedringer

Utbedringsstrekningen E16 Fagernes-Øylo er på 42 kilometer. Det er imidlertid på de 25 kilometerne mellom Hande og Øylo at de mer omfattende og sammenhengende utbedringene skal skje. På resten av strekningen, Fagernes - Hande, blir det kun punktutbedringer på spesielt ulykkesutsatte steder.

Planlegging og gjennomføring

Reguleringsplaner for utbedringen av E16 Fagernes-Øylo skal etter planen legges ut til offentlig ettersyn i løpet av høsten 2019. 2020 går med til grunnerverv, detaljprosjektering og forberedende arbeider før anleggsstart i 2021. Utbedringsarbeidene skal være ferdig i 2023.

 

Nytt konsept skal gi mer utbedret veg for pengene

Statens vegvesen ved vegavdeling Oppland har valgt ut E16 Fagernes-Øylo (42 km) som pilotprosjekt for utvikling av et nytt konsept for utbedring av eksisterende veg som skal gi mest mulig igjen for pengene.

Tre hovedgrep skal gi mer utbedret veg for pengene:
 
1.   Tidlig involvering av entreprenør
Vegvesenet involverer entreprenør gjennom hele prosjektet, fra reguleringsplanfasen til ferdigbygd prosjekt, noe som er vanlig i byggebransjen, men nytt innen vegbygging. Ved å kombinere Vegvesenets fagekspertise og entreprenørens kunnskap og praktiske erfaring tidlig i prosjektet, er hensikten å komme fram til smarte løsninger som gir mye utbedret veg for pengene.
 
2.   Prioritering av tiltak som gir økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet over lange strekninger
Den økonomiske rammen som er satt av til utbedring av E16 Fagernes-Øylo, er begrenset til 500 millioner kroner. Det betyr at vi må prioritere tiltak som gir enhetlig standard - og dermed økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet - over så lange strekninger som mulig.
 
3.   Bygger «tilfredsstillende standard»
«Tilfredsstillende standard» innebærer at vi vurderer og dimensjonerer tiltak etter vegens funksjon og trafikkmengde og ikke nødvendigvis bygger etter full vegnormalstandard, som er vanlig ved nyanlegg.