Bakgrunnen for at en skal utarbeide en reguleringsplan er at utbyggingen av E16 mellom Bagn og Bjørgo er ventet og starte i 2015. Fra Bagn og 4,3 kilometer nordover skal det bygges en tunnel. Massene fra tunnelen er planlagt lagret i Kjerringsvingen, i tillegg til at en del masser ønskes lagret på strategiske plasser langs fv. 220 mellom Bagn og Reinli. Dette til bruk ved en fremtidig utbygging av fv. 220.

Før en begynner å kjøre masse til plasser langs fv. 220, må det tas stilling til trasè ut av Bagn sentrum og beregne hvor og hvor mye masse det vil være mulig å benytte langs fylkesvegen. Derfor har vegvesenet nå varslet oppstart av arbeidet med reguleringsplan for den 3,5 kilometer lange strekningen mellom Bagn og Reinli. De som har innspill til planen bes sende dem til Statens vegvesen Region øst, Pb. 1010, 2605 Lillehammer eller på epost til firmapost-ost@vegvesen.no innen 7. juli 2014. Les mer om reguleringsplan og hva som avklares på dette planstadiet her .

Da forslaget til reguleringsplan er ferdig utarbeidet, vil det legges ut på offentlig ettersyn. Det er ventet at dette vil skje i løpet av første kvartal 2015.

Det er ikke satt av penger til en utbedring av fv. 220 i Handlingsprogrammet for fylkesveger i perioden 2014-2017. Det er derfor uvisst når en fremtidig utbedring av vegen vil skje.