De 50 millionene over statsbudsjett for 2020 inngår i de 500 millionene som er satt av til utbedringen av E16 Fagernes-Øylo i Handlingsprogram for riksveger 2018-2023.

– På grunn av usikkerhet i bevilgningstakt var vi ikke garantert å få penger neste år. Når pengene nå er på plass, kan vi framskynde grunnerverv og byggestart til 2020, som etter planen ikke skulle skje før i 2021, sier prosjektleder Antonsen.

Reguleringsplaner på høring i november 2019

Det er gjort mye planleggingsarbeid i prosjektet siden de tre kommunene Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang vedtok planprogrammet våren 2019.

– Sammen med entreprenør Brødrene Dokken AS og deres rådgiver ÅF Engineering, har vi fått utrettet mye på de seks månedene siden de vant konkurransen om å planlegge og utbedre den 42 kilometer lange strekningen på E16 i Valdres sammen med oss Vegvesenet. I november legger vi de fem reguleringsplanene for strekningen ut på høring, sier Antonsen.

Tre + to reguleringsplaner

I begynnelsen av november i år blir de tre sørligste reguleringsplanene lagt ut. De gjelder for Ulnes (Stavenjord – Øddeberget), Røn (Rønsvegen – Kongevegen ) og Hande (Einang – Reiensvingen) i Nord-Aurdal og Vestre Slidre. De to siste reguleringsplanene, for strekningen Kvåle-Øylo i Vang, blir lagt ut i løpet av november. Høringsperioden for alle de fem planene avsluttes i desember/januar.

Statens vegvesen arrangerer åpne møter i høringsperioden. Møtene blir annonsert.

Vedtak i kommunene til våren

- Vi tar sikte på å behandle innkomne merknader til planene i desember/januar, i samarbeid med de tre berørte kommunene. Planforslagene blir deretter oversendt kommunene til sluttbehandling så snart de er ferdigbehandlet fra vår side, sier Vegar Antonsen.

- Går alt etter planen, og merknadene ikke fører til behov for store endringer og nytt offentlig ettersyn, blir de fem reguleringsplanene vedtatt av kommunene i løpet av våren 2020. Det betyr at vi kan starte å bygge på forsommeren neste år.

Nøyaktige datoer for høringsperiodene for de fem reguleringsplanene blir offentliggjort når de legges ut i november.