Strekningen er omlag 10 km lang. Aktuelle strekning er vedtatt i kommunedelplan for Øye–Filefjell i Vang kommune som ble vedtatt 29.09.05. Veglinjen følger i hovedsak nåværende E16, med unntak av tunnel fra Tyinkrysset til Otrøosen. Planen vil omfatte en korridor med bredde 50 m til hver side fra senterlinje veg

Overordnet målsetting for vegprosjektet er å bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper som et ledd i utbygging av en raskere og mer forutsigbar forbindelse mellom Oslo og Bergen.

Synspunkter, innspill eller spørsmål kan ellers rettes til Statens vegvesen, Region øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer eller til:
Bjørn Nyquist (bjorn.nyquist@vegvesen.no) 24 05 83 50 /
Ane Fyksen (ane.fyksen@vegvesen.no) 24 05 83 90.