Statens vegvesen er godt i gang med reguleringsplanen for neste utbyggingsetappe i Valdres. Planen blir trolig lagt frem for offentlig ettersyn høsten 2012.
I arbeidet med reguleringsplanen har vegvesenet sett flere utfordringer ved den vedtatte vegtraseen, som både kommunene og vegvesenet har gått inn for. Den vedtatte traseen går ut på at det skal være to kortere tunneler med en kort dagstrekning mellom tunnelene.

Vegvesenet har utarbeidet mer detaljerte planer, og har etter en samlet vurdering kommet frem til at det vil være bedre med én lang sammenhengende tunnel. Den går fra nord for Bagn sentrum og opp til gården Klossbøle, og vil være på 4,3 kilometer.
Dette forslaget legges nå frem for Sør-Aurdal og Nord-Aurdal kommuner for vurdering.

Det er flere årsaker til at vegvesenet nå ønsker å gjøre denne endringen:

Sikkerhet på anlegget: Anleggsarbeidene og spesielt sprengningsarbeidene i de høye skjæringene mellom tunnelene og nord for den nordligste tunnelen ville blitt svært komplisert og utfordrende – både for anleggsarbeiderne og for trafikantene.

Geologi/rassikring: Fjellskjæringene ville blitt på opp mot 25-30 meter i et svært bratt terreng i et område hvor spesielt uheldige geologiske forhold gjør at det er rasfare. Dette ville krevd et uvanlig omfattende sikringsarbeid, og kostnadene er vanskelig å anslå.

Arbeid: På de to dagstrekningene på til sammen 1,1 kilometer mellom tunnelene og nord for den nordligste tunnelen, ville man måttet sprenge vekk og fjerne større mengder fjell enn ved en tunnelløsning.

Lokaltrafikk og myke trafikanter: Det har vist seg svært vanskelig å finne en løsning for et lokalvegsystem ved siden av E16, og en lengre tunnel løser dette problemet.

Driftskostnadene med lang tunnel blir ikke vesentlig høyere enn med to korte tunneler og dagstrekninger, fordi dagstrekningene ville krevd et omfattende og kostbart vedlikeholdsarbeid også etter at vegen var ferdig bygget. Disse kostnadene er dessuten vanskelig å fastslå nøyaktig.

Utbyggingskostnadene er beregnet til å bli tilnærmet lik for begge alternativene. Men usikkerheten i overslaget for alternativet med dagstrekningene er mye høyere enn for tunnelalternativet siden det er vanskelig å kostnadsberegne sikringsbehovet for de høye skjæringene.

Det justerte traséforslaget til Statens vegvesen er ikke tidligere vurdert, men traséforslaget er en kombinasjon av to opprinnelige alternativer.

Vegvesenet har lagt frem det nye alternativet for de to kommunene, og 15. mai blir det lagt frem for Fylkesmannen og Oppland fylkeskommune.
Såfremt vegvesenet får tilslutning til sitt forslag fra kommuner og regionale myndigheter, vil det ikke bli forsinkelser på prosjektet. Det innebærer at anleggsarbeidene kan starte ved årsskiftet 2014-15, når utbyggingen av strekningen Fønhus-Bagn er ferdig. Planlagt ferdigstillelse er i 2017.