Brua over Bøkfjorden er en del av omleggingen og opprustingen av den ti kilometer lange strekningen på E105 mellom Hesseng utenfor Kirkenes og riksgrensen mot Russland.

Utsettelse

Da anbudsfristen gikk ut i september 2014, hadde HAK Entreprenør AS levert det laveste tilbudet, og Statens vegvesen tildelte oppdraget til Alta-firmaet. Skanska Norge AS protesterte, fordi de mente at HAK Entreprenør ikke kunne dokumentere tilstrekkelig kompetanse. Skanska fikk medhold i tingretten på at inngåelse av kontrakt måtte utsettes.

Statens vegvesen anket avgjørelsen, og saken skulle etter planen behandles i Borgarting lagmannsrett fredag denne uka. Statens vegvesen har imidlertid valgt å trekke anken, og i stedet besluttet å tildele kontrakten til Skanska Norge AS, som hadde det nest laveste tilbudet.

Ny vurdering

- Vi har gjort en ny vurdering av tilbyderne og kommet til at HAK Entreprenør AS ikke fyller kvalifikasjonskravene. I mellomtida har også Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) gjort et vedtak som skjerper kravene til dokumentasjon for underentreprenører sammenlignet med tidligere praksis, sier avdelingsdirektør Bjørg Anita Joki i Statens vegvesen i Finnmark.

HAK Entreprenør har hatt flere bruoppdrag for Statens vegvesen i Finnmark tidligere, men ikke noen som kan sammenlignes i omfang og kompleksitet.

Bjørg-Anita Joki beklager forsinkelsen. Etter planen skulle byggearbeidet startet høsten 2014 og vært ferdig i 2016. Nå blir brua ett år forsinket.

Stort prosjekt

Bøkfjordbrua blir den største brua som bygges i Øst-Finnmark på flere tiår. Brua bygges 200 meter nedenfor den eksisterende brua ved Elvenes, der Pasvikelva renner ut i Bøkfjorden. Brua er en nettverksbuebru, det vil si at brukonstruksjonen henger i buen, og den blir den eneste i sitt slag i Nord-Norge. Hovedspennet blir 120 meter, mens den totale lengden er 284 meter.

Skanska Norges tilbud var på 128,7 millioner kroner, mens HAK Entreprenørs tilbud lå 11 millioner kroner lavere.

De totale kostnadene for hele prosjektet er beregnet til 550 millioner kroner. Strekningen nærmest grensestasjonen på Storskog ferdigstilt i 2013, mens veg- og tunnelarbeidet mellom Hesseng og Elvenes startet sommeren 2014 i regi av Veidekke Entreprenør AS. Dette arbeidet er rute og skal være ferdig høsten 2016.