Ved anbudsfristens utløp i dag ble det klart at Veidekke Entrepenør AS hadde det laveste tilbudet på 268.971.523 kroner. De to andre tilbyderne er Hæhre Entrepenør AS med 272.617.025 kroner og Lemmikainen Norge AS med 277.214.918 kroner.

Sensasjonelt

- Det er nesten sensasjonelt at det bare er tre prosents prisforskjell mellom tre nasjonale entrepenører. Det betyr at selve anbudsgrunnlaget har vært meget godt, sier prosjektleder Kaare Ramberg. Han er også godt fornøyd med at samtlige tilbydere har teknisk og administrativ kompetanse til å gjennomføre denne typen oppdrag.  

Tilbudene skal nå kvalitetssikres og kontrollregnes før det inngås kontrakt. Anleggsarbeidet kan sannsynligvis starte i slutten av september.

Veg, tunnel og bru

Vegstrekningen er totalt ca. 5 kilometer lang. Det skal bygges rundkjøring fra E6 i Bjørkheimkrysset. 1500 meter vil gå i helt nytt terreng utenom bebyggelsen på Elvenes, og det skal bygges en 690 meter lang tunnel gjennom Trifonhøgda. Den øvrige delen av strekningen er opprusting av eksisterende veg, hvor det også skal bygges gang- og sykkelveg.

I tillegg skal det bygges en helt ny bru over Bøkfjorden. Anbudet for dette prosjektet vil bli lyst ut med det første. Den nye brua får et hovedspenn på 284 meter.

Arbeidet skal være ferdigstilt i september 2016.

Vegen til Russland

Parsellen er en del av den 10 kilometer lange strekningen mellom Hesseng utenfor Kirkenes og den russiske riksgrensen på Storskog. De totale kostnadene er beregnet til 550 millioner kroner. I tillegg er det investert flere hundre millioner i E105 på russisk side av grensa.

Den første delen av strekningen, mellom Elvenes bru og fram til Storskog ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2013. Den siste 500 meterne mot grensa gjenstår imidlertid, i påvente av reguleringsplanarbeidet i tilknytning til den nye grensestasjonen.

 

Kontakt:

Prosjektleder Kaare Ramberg, tlf. 976 48 113