Hensikten med planforslaget er å utbedre innseilinga til Moskenes for de nye gassfergene som settes inn i trafikken. Utbedringa innebærer innkorting av Lyktodden med ca. 70 meter ned til dybde -8 meter.

Dette sikrer tilstrekkelig manøvreringsrom og farled for de nye fergene samt en rettere innseiling til Moskenes. Tiltaket sikrer en bedre innseiling og bedre framkommelighet og bedre regularitet for brukere av fergesambandet, herunder næringstransporten, med mindre risiko for kanseleringer på grunn av været.

Frist for innspill 31. august
Perioden for høring og offentlig ettersyn er 16. juli til 31. august 2012.
Den ligger ute til offentlig ettersyn på:

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til:
Post: Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø
Epost: firmapost-nord@vegvesen.no

Kontaktperson:
Hilde Heitmann
Mobil: 95027974
Epost: hilde.heitmann@vegvesen.no